Köpevillkor

Undersökningsplikt

På grund av omvärldsläget kring Covid-19 Pandemin ändras priser och tillgång på utrustning ofta och drastiskt. Vi har därför haft stora bekymmer med att uppdatera alla priser och leveransinformation i den omfattning som priserna har reglerats från leverantörer och tillverkare. Vi gör vårt bästa för att uppdatera informationen på vår sortiment men det räcker inte alltid till. Vi ber om ursäkt för detta! Tveka inte att kontakta oss så hjälper vår kunniga personal med offert på önskad utrustning samt med att eventuellt guida och föreslå jämförbar utrustning med lägre priser!

Undersökningsplikt måste fullgöras vid mottagande av gods.
Fel som skäligen borde upptäckts vid leverans men ej åberopats vid mottagande av godset kan ej åberopas i efterhand och ersätts eller åtgärdas ej.

Reklamation måste ske omgående till speditören och köparen måste tillse att reklamationen noteras på fraktsedeln. Om köparen undertecknar följesedeln/fraktsedeln och därmed godkänner att varorna mottagits oskadade kommer framtida reklamationer ej att accepteras.

Garanti

Ett års garanti lämnas på produktdelar (reservdelar) från fakturadatum. Plug-in (maskiner som kopplas till adapter eller annan elförsörjning), gasmotordriven utrustning (maskin), kylskåp och frysskåp, trefaskopplingar samt samtliga andra maskiner måste installeras av behörig fackman.

Underlåtenhet att följa dessa regler medför att garantin blir ogiltig. Fakturan utfärdad av den behörige fackmannen avseende installationen och/eller annan åtgärd skall sparas under hela garantiperioden och uppvisas på begäran.

Reservationer

Vi re­ser­ve­rar oss för fel­ak­tig­he­ter och miss­tag av­se­en­de pri­ser och produkter på den­na webbsi­da (inkl. länkade sidor). Vi re­ser­ve­rar oss även för slut­för­sälj­ning och even­tu­el­la brist­si­tu­a­tio­ner el­ler le­ve­rans­svå­rig­he­ter av pre­sen­te­ra­de pro­duk­ter, samt för pris­för­änd­ring­ar och sortiment/pro­duktför­änd­ring­ar ut­an­för vår kon­troll.

Äganderättsförbehåll

Säljaren förbehåller sig rätten att återta den sålda egendomen intill dess köparen fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt ingånget avtal. Köparen får till dess samtliga betalningsförpliktelser enligt ingånget avtal fullgjorts ej försälja, pantsätta, uthyra eller på annat sätt begränsa säljarens äganderätt.

Betalning

Vi erbjuder flera betalningsmöjligheter.

  • Förskottsbetalning
  • Betalning vid leverans (efter godkänd kreditprövning)
  • Leasing (efter godkänd kreditprövning)

Tvist

Samtliga invändningar är föremål för omvänd bevisbörda till Horeca Gruppens favör.
Horeca Gruppen har presumtionsrätt vid tvist. Samtliga tvister handläggs vid Göteborgs Tingsrätt.